Overslaan en ga door

TERMS &

CONDITIONS

Contacteer ons
Transporteur van het jaar

Algemene voorwaarden NDQ Logistics - versie 17/10/2019

NDQ is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Koffieweg 2, 8380 Brugge, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.091.384.

Algemeen

Al onze offertes/opdrachtbevestigingen/contracten worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden. Het bestellen van onze diensten veronderstelt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig en onherroepelijk verzaakt aan toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden. De algemene voorwaarden van onze klanten kunnen maar geacht aanvaard te zijn indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de bestelling.

Offertes en bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend van onzentwege. Elke offerte is dertig (30) kalenderdagen geldig na datum vermeld op de offerte. Alle bestellingen worden mondeling slechts aangenomen op risico van de klant. Alle ontvangen orders (hetzij schriftelijk of mondeling) evenals eventuele wijzigingen in de contractsbepalingen binden ons slechts nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van een annulering zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding gelijk 75% van de waarde van het contract verschuldigd aan NDQ, onverminderd het recht in hoofde van NDQ om een hogere schade te bewijzen.

Levering & uitvoering

Onze leveringstermijnen worden slechts ten informatieve titel en bij benadering opgegeven. De klant erkent en aanvaardt dat de leveringstermijn geen essentiële voorwaarde van het contract uitmaakt, zodat het overschrijden van een leveringstermijn geen aanleiding kan geven tot beëindiging of ontbinding van het contract, noch tot enige schadevergoeding.

Ingeval wij voor de levering van de goederen douaneformaliteiten moeten vervullen, dan doen wij hiervoor een beroep op een derde partij. Deze partij zal de douaneformaliteiten vervullen in naam en voor rekening van onze klant. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor douaneformaliteiten.

De klant waarborgt de toegang tot zijn lokalen. Alle prestaties die noodzakelijk zijn wegens moeilijkheden bij de uitvoering zullen aanleiding geven tot bijhorende facturatie.

Alle vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de klant, waaronder deze ten gevolge van het aanleveren van onvoldoende of onjuiste informatie die noodzakelijk is voor het vervullen van de douaneformaliteiten, zullen door ons gefactureerd worden aan het geldend uurtarief, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele gevolgschade van deze vertraging zullen wij eveneens verhalen op de klant.

De wachttijden die per vracht 1 uur boven gaan tijdens het laden of het lossen vallen ten laste van de klant en zullen door ons gefactureerd worden aan het geldend uurtarief behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Prijs en betaling

Onze prijzen worden bepaald, rekening houdend met de prijzen van de grondstoffen, lonen, sociale lasten, drijfkracht, gasoil, enz. in voege op het ogenblik van onze prijsofferte en blijft zonder verbintenis van onzentwege. Onze nettoprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. BTW, heffingen en kosten. Ingeval van bestelling zullen prijzen herzienbaar zijn volgens de prijsherzieningsclausule opgenomen in onze offerte, orderbevestiging of bestelbon.
Bij afwezigheid van onze orderbevestiging zal de hiernavolgende prijsherzieningsclausule van kracht zijn:
[prijsherzieningsclausule]

Alle belastingen en heffingen (waaronder rechten bij invoer en BTW) zijn steeds ten laste van de klant. Alle kosten verbonden aan het vervullen van eventuele douaneformaliteiten zijn eveneens ten laste van de klant.

De facturen zijn betaalbaar te Brugge, dertig (30) dagen na factuurdatum en dit zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alleen betalingen die rechtstreeks aan NDQ betaald worden zijn bevrijdend. In geval van niet-betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen een verwijlinterest verschuldigd zijn van 2% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 75 EUR en met een maximum van 2.000 EUR per factuur.

Het niet betalen van onze facturen op de vervaldag maakt al onze schuldvorderingen ten aanzien van de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en geeft ons het recht om de nog lopende contracten te schorsen.

De klant is niet gerechtigd om een eventuele vordering die hij ten aanzien van NDQ heeft te compenseren met de vordering(en) van NDQ ten aanzien van de klant. NDQ is evenwel gerechtigd om op elk ogenblik, zelfs in geval van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere insolventieprocedure van de klant, schuldvergelijking toe te passen tussen de wederzijdse schuldvorderingen die bestaan tussen NDQ en de klant. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden, ongeacht het voorwerp, de vorm of oorsprong van de wederkerige schuldvorderingen.

In geval van niet-betaling van een van onze facturen of bij twijfel over de kredietwaardigheid van de klant, kunnen wij een voorschot vragen alvorens tot de verdere uitvoering over te gaan. NDQ heeft daarenboven het recht te allen tijde deugdelijke waarborgen te eisen om de naleving van de overeenkomst te verzekeren. Bij gebrek aan voldoening aan één van de in dit artikel vermelde eisen is het ons toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en dit onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Retentierecht

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat al de bestellingen en al onze prestaties een geheel vormen en gelet als één en ondeelbaar worden beschouwd. Bijgevolg zal NDQ gerechtigd zijn alle door de klant overhandigde goederen onder zich te houden tot de betaling van alle aan NDQ verschuldigde bedragen (hoofdsom en accessoires) is geschied, ook indien de ingehouden goederen het voorwerp uitmaken van een andere (betaalde) factuur. De afgifte zal derhalve geweigerd worden tot na volledige vereffening van alle vorderingen van NDQ ten aanzien van de klant.

In het geval dat de klant geen eigenaar is van de aan NDQ overgedragen goederen, verbindt de klant zich ertoe NDQ ervan op de hoogte te brengen indien er geen akkoord van de eigenaar is inzake het retentierecht van NDQ. Bij gebreke hieraan, zal NDQ te goeder trouw ervan mogen uitgaan dat de klant de over de bevoegdheid beschikt om de aan NDQ overgedragen goederen aan het retentierecht te onderwerpen.

Klachten

Alle klachten, ook diegene betreffende betaling(svoorwaarden), dienen schriftelijk gedaan te worden binnen de tien (10) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betwisting zullen onze facturen als aanvaard beschouwd worden. De klant kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

Aansprakelijkheid

NDQ is niet aansprakelijk voor (i) immateriële en indirecte of gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van opbrengsten, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een toename van algemene kosten, lichamelijke schade of dood, beschadiging en verlies van gegevens, verlies van klanten of claims van derden, behalve in gevallen waarin de schade is veroorzaakt door fraude of opzettelijke fout vanwege NDQ, (ii) alle schade die resulteert uit overmacht.

De klant zal NDQ vrijwaren voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet-nakomen door de klant van haar verplichtingen.

Termination

Elke partij is gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van grove tekortkoming in hoofde van de andere partij die niet werd geremedieerd binnen de tien (10) werkdagen nadat de in gebreke zijnde partij daartoe werd in gebreke gesteld, behoudens andersluidend beding.

NDQ is gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een andere toestand van insolventie verkeert.

Overmacht

Ingeval van overmacht houden wij ons het recht voor het contract te beëindigen. Overmacht ontslaat NDQ van elke aansprakelijkheid of schadevergoeding die hierdoor zou kunnen ontstaan. Als niet-limitatieve voorbeelden van Overmacht zullen gelden: stakingen, lock-out, ernstige ongevallen bij ons of onze leverancier, brand, vorst en in het algemeen iedere gebeurtenis, ook in het buitenland, die zich buiten de wil om van de partijen voordoet en waardoor de goede uitvoering van onze verbintenis in het gedrang kan komen.

Overige bepalingen

Mocht enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zijn, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (alsook van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht is) onverlet.

Het vervoer per vrachtauto is onderworpen aan het verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal Vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te West-Vlaanderen, afdeling Brugge.